Wielkość zapotrzebowania na pracę

Jak widać problem ekonomicznej optymalizacji substytucji pracy kapitałem staje się coraz bardziej złożony. Ostatnio w literaturze przedmiotu pojawiła się jeszcze inna propozycja wyceny pracy żywej w rolnictwie prywatnym. Chodzi tu o wykorzystanie w rachunku ewentualnych korzyści związanych z możliwością podjęcia pracy poza gospodarstwem. Może być ona traktowana z punktu widzenia ogólnej organizacji gospodarstwa jako prowadzenie oddzielnej gałęzi. Niestety, są to jeszcze sporadyczne przypadki na wsi polskiej. Postuluje się również, aby spróbować ująć w rachunku ekonomicznym wpływ okresu przeznaczonego na odpoczynek, odprężenie, rozrywki, a więc inaczej mówiąc ilość wolnego czasu pozostającego do dyspozycji rolnika i jego rodziny na poprawę wydajności pracy. Propozycji konkretnych rozwiązań w tym zakresie jednak nie ma.

Wielkość zapotrzebowania na pracę zależeć może od wielu czynników, które trudno w obiektywny sposób skwantyfikować, Problem ten dotyczy jednak większości płaszczyzn podejmowania decyzji gospodarczych. Trzeba przede wszystkim pogodzić się z tym, iż na obecnym poziomie wiedzy nie jesteśmy w stanie ująć w sztywne ramy „ miękkich aspektów zarządzania” związanych z doświadczeniem, kwalifikacjami, zdolnościami ludzi i zająć się wyeliminowaniem wszelkich niedociągnięć wynikających z niedostatecznej rejestracji procesu produkcyjnego, szczególnie tych, na które starano się zwrócić uwagę w niniejszym opracowaniu. Pozwoli to na budowę matematycznego modelu produkcji dającego podstawę wyboru struktury produkcji, umożliwiającej najbardziej ekonomiczne wykorzystanie posiadanych zasobów żywej i pociągowej siły roboczej. Z punktu widzenia racjonalności gospodarowania ważne jest bowiem, aby kierować swoje wysiłki ku tym działalnościom produkcyjnym, które mogą przynieść największy zysk na jednostkę wydatkowanej energii.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>