Wykształcenie a poziom bezrobocia

O wpływie wieku na natężenie bezrobocia w zbiorowościach kobiet i mężczyzn informuje w sposób najbardziej kompetentny stopa bezrobocia. Z danych BAEL wynika, że cecha ta, pomimo zbliżonej struktury wieku kobiet i mężczyzn, istotnie różnicuje pozycję obu płci na rynku pracy. W zbiorowości kobiet w wieku produkcyjnym stopa bezrobocia w listopadzie 1992-1996 r. wynosiła 14,0-17,4%, natomiast wśród mężczyzn nie przekraczała 14,0% [4], 1 Współczynnik płynności rynku pracy stanowi stosunek liczby bezrobotnych, którzy w danym okresie podjęli pracę (odpływ- netto bezrobocia) do liczby bezrobotnych nowo zarejestrowanych w tym okresie (napływ bezrobocia).

Jeszcze silniej niż wiek wpływa na rozmiary i zróżnicowanie bezrobocia kobiet i mężczyzn poziom wykształcenia. Z danych zawartych w tabeli 4 wynika, że w latach 1992 i 1996 najwyższy udział zarówno wśród bezrobotnych kobiet, jak i mężczyzn miały osoby z wykształceniem zasadniczym zawodowym (odpowiednio 33 i 45%), natomiast w strukturze pracujących w nieodległym okresie lat 1994 i 1995 dominowały kobiety z wykształceniem policealnym i średnim zawodowym (32%) oraz mężczyźni z ukończoną szkołą zasadniczą zawodową (41-42%) [4], Dane te dowodzą, że kobiety, pomimo wyższego poziomu wykształcenia, miały większe trudności w znalezieniu pracy niż mężczyźni. Fakt ten potwierdza porównanie uzyskanych w wyniku BAEL wartości stóp bezrobocia kobiet i mężczyzn o podobnym poziomie wykształcenia [4]:

Wykształcenie Stopa bezrobocia w listopadzie 19961 kobiety mężczyźni wyższe 3,3 2,5 policealne 9,5 3,9 średnie zawodowe 12,8 7,8 średnie ogólnokształcące 14,6 8,3 zasadnicze zawodowe 19,1 11,6 podstawowe i niepełne podstawowe 13,3 12,5

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>