WYNIKI BADAŃ NAD BEZROBOCIEM KOBIET

Celem badań, których wyniki zaprezentowano w niniejszym komunikacie, jest próba syntetycznego ukazania, na podstawie dostępnych danych statystycznych, sytuacji kobiet na rynku pracy w Polsce w okresie intensywnych przemian gospodarczych po 1989 roku, kiedy dążeniu do urynkowienia gospodarki towarzyszy przewaga podaży pracy nad popytem na nią. Skutki tej nierównowagi dotykają w pierwszym rzędzie kobiety, stąd też ich sytuacja zasługuje na szczególne zainteresowanie. Niekiedy mówi się wręcz o dyskryminacji kobiet na rynku pracy wskazując, iż – mimo formalnego równouprawnienia – różnice płci są wyłączną bądź najważniejszą przyczyną trudności w uzyskaniu przez kobiety pracy i utrzymaniu jej.

Przedmiotowy zakres badań obejmuje gospodarkę narodową traktowaną jako całość, bez wyodrębniania poszczególnych jej działów czy sekcji. Zakres czasowy dotyczy zasadniczo lat 1990-1996, w zależności jednak od dysponowanych danych statystycznych niektóre fragmenty analizy mogą nie spełniać tego założenia. Źródła stanowią wybrane pozycje literatury zwartej i artykułowej, poświęconej aktywności zawodowej i zatrudnieniu kobiet, roczniki statystyczne i biuletyny oraz studia i analizy Głównego Urzędu Statystycznego, oparte na sprawozdawczości bieżącej i wynikach okresowo prowadzonego Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL).

Szeroka problematyka rynku pracy kobiet może być rozpatrywana w wielu przekrojach. Ograniczone ramy komunikatu powodują, że przedstawiono w nim tylko problem bezrobocia, pominięto natomiast takie zagadnienia, jak wielkość i struktura zasobów pracy kobiet, ich aktywność zawodową czy samo zatrudnienie kobiet z jego strukturą, warunkami pracy, wynagrodzeniem itp.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>