Wzrost liczby podejmujących pracę – dalszy opis

Należy dodać, że przytoczony wyżej wskaźnik charakteryzujący udział osób podejmujących pracę spośród ogółu osób wyrejestrowanych bezrobotnych, tj. 48,7%, odnosi się do 1997 roku. W poszczególnych miesiącach wskaźnik ten kształtował się bowiem w granicach od 31,6% do 57,0%, co oznacza, że w pewnych okresach tylko co drugi lub co trzeci wyrejestrowany podejmował pracę, a więc wracał na rynek pracy.

Mówiąc o liczbie czy wskaźniku charakteryzującym bezrobotnych podejmujących pracę należy pamiętać, że dane te dotyczą osób podejmujących nie tylko pracę stałą ale także pracę sezonową interwencyjną czy pracę wykonywaną w ramach robót publicznych. A zatem nie wszyscy bezrobotni, którzy podjęli pracę, na trwałe wchodzą na rynek pracy – część osób, które podejmują pracę sezonową czy okresową szczególnie w ramach robót publicznych, nie czuje się uwolniona od bezrobocia, bowiem często po krótkim czasie staje się ponownie bezrobotna.

Spośród 1258 tys. bezrobotnych, którzy podjęli pracę w 1997 roku, tylko 772 tys. podjęło pracę stałą (61,3%), natomiast 161,8 tys. podjęło pracę sezonową (12,8%), a 166 tys. (13,1%) zostało zatrudnionych przy pracach interwencyjnych. W stosunku do lat ubiegłych udział bezrobotnych podejmujących pracę stałą zmniejszył się z 66,6% w roku 1995 i 69,3% w roku 1996 do 61,3% w roku 1997. Jednocześnie zwiększył się udział bezrobotnych podejmujących pracę sezonową: odpowiednio z 9,7% i 11,8% do 12,8%.

Wydaje się więc, że jeśli przyjmiemy za kryterium oceny polityki zmniejszania bezrobocia nie różnicę między nowo zarejestrowanymi a wyrejestrowanymi bezrobotnymi, ale liczbę bezrobotnych podejmujących pracę, to wyników 1997 roku nie można uznać za sukces, bowiem liczba bezrobotnych podejmujących pracę stanowiła małą część wyrejestrowanych bezrobotnych, a przy tym mniejszą niż w latach ubiegłych,

W sprawozdaniu GUS zawierającym informację o sytuacji społeczno-gospodarczej kraju za rok 1997 szacuje się, że w końcu 1997 roku liczba pracujących ogółem w gospodarce narodowej była o 0,6% wyższa niż w końcu grudnia 1996, a przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw było o 1,4% wyższe niż w grudniu 1996.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>