Zatrudnienie w badanych zakładach pracy na koniec 1995 roku

Badaniem objęto przedsiębiorstwa przemysłowe. Przemysł bowiem dostarcza w każdym z badanych województw ponad 20% PKB (1995). Wydajność pracy w przemyśle jest wyższa niż w innych działach gospodarki narodowej. Poza tym przyjmujemy, iż przemysł w warunkach województw północno-wschodniej Polski powinien być zdolny do przejmowania – obok sektora usługowego – przynajmniej części dużych nadwyżek siły roboczej z rolnictwa i przyczyniać się do rozwiązania problemu bezrobocia agrarnego, wynikłego przede wszystkim z napływu na wieś osób, które wcześniej przede wszystkim były zatrudnione w przemyśle. Gospodarstwa rolne w województwach północno-wschodniej Polski od początku okresu transformacji spełniają funkcję „przechowalni” dla zasobów pracy [3].

Podstawowym narzędziem badawczym była ankieta, zaprojektowana dla celów opisywanych badań. Badania ankietowe zostały uzupełniane o rozmowy i wywiady z przedstawicielami kierownictw niektórych przedsiębiorstw. Badanym przedsiębiorstwom zagwarantowano anonimowość. Ankieta była dość rozbudowana (21 stron), obejmująca analizę danych w poszczególnych latach za okres 1989-1995, z prognozą na lata 1998 i 2000. Ze względu na pracochłonny charakter ankiety poprawnie wypełnione kwestionariusze były honorowane. Przyjęta procedura zapewniała rzetelne przygotowanie informacji przez przedsiębiorstwo.

Przeciętne zatrudnienie w badanych zakładach pracy na koniec 1995 roku wynosiło 11448 osób i było w stosunku do 1989 roku mniejsze o blisko 35% (tabela 1). W analizowanym okresie w badanych przedsiębiorstwach w latach 1990-1993 występowała stała tendencja spadkowa stanu zatrudnienia w badanej zbiorowości zakładów pracy, aczkolwiek różna w poszczególnych latach i w konkretnych zakładach. Największy roczny spadek liczby zatrudnionych nastąpił w latach 1990-1991 – o około 24% w stosunku do 1989 r.: blisko 90% analizowanych zakładów obniżyło wtedy stan zatrudnienia.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>