ZMIANY NA RYNKU PRACY W 1997 ROKU I ICH KONSEKWENCJE

Sytuacja na rynku pracy zależna jest w dużym stopniu od tego, jak zmieniła się sytuacja gospodarcza kraju. Dlatego przed omówieniem zmian na rynku pracy niezbędne jest przypomnienie, iż w minionym roku nastąpiło w Polsce kolejne przyspieszenie tempa wzrostu gospodarczego.

W 1997 roku produkt krajowy brutto wzrósł realnie (według wstępnych szacunków) prawie o 7%, a więc więcej niż w roku 1996 (6,1%). Wartość dodana brutto w przemyśle wzrosła aż o 9,7% (co przyczyniło się głównie do wyższego tempa wzrostu produktu krajowego), a w budownictwie aż 17,6% (wobec 3,5% przed rokiem). Wprawdzie nieznacznie tylko wzrosła wartość dodana w rolnictwie, a wzrost usług rynkowych był także nieco wolniejszy niż w roku 1996, lecz również te zmiany przyczyniły się do wysokiego tempa wzrostu gospodarczego.

Wysokie tempo wzrostu gospodarczego charakteryzuje nie tylko tempo wzrostu produkcji, ale także spożycie ogółem, które wzrosło prawie o 6%, a spożycie indywidualne o 7%. Tempo wzrostu spożycia było wprawdzie wolniejsze niż w 1996 roku, ale wynikało to nie tyle z ograniczenia wzrostu dochodów realnych, ile ze wzrostu udziału oszczędności ludności w dochodach ogółem.

Ta krótka charakterystyka wyników ekonomicznych pokazuje, że mogły one korzystnie wpłynąć na sytuację na rynku pracy, a więc na wzrost liczby zatrudnionych, ograniczenie liczby bezrobotnych itp.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>