Zmiany w strukturach zatrudnienia

Zmiany w strukturze zatrudnienia według pici. Zmiany w strukturach zatrudnienia według płci były różnokierunkowe. Jak wynika z tabeli 3 w analizowanych przedsiębiorstwach na zwolnienia były narażone w niemal równym stopniu zarówno kobiety, jak i mężczyźni. Liczba zatrudnionych mężczyzn w 1995 r. była niższa o 35% w stosunku do stanu z 1989 r., zaś kobiet o 29%.

Z prognoz przedsiębiorstw na lata 1998-2000 wynika jednak, że przy kolejnych redukcjach zatrudnienia w pierwszej kolejności będą zwalniane kobiety, zaś w przedsiębiorstwach zwiększających zatrudnienie chętniej będą przyjmowani mężczyźni.

Konsekwencją obniżenia się zapotrzebowania na pracę były zmiany w strukturze zatrudnienia według płci (tabela 4). W latach 1989-1995 ze względu na większą redukcję mężczyzn w zatrudnieniu udział kobiet nieznacznie zwiększył się o 2,2%. Jednak z prognoz przedsiębiorstw na lata 1998-2000 wynika, że udział mężczyzn w ogólnej liczbie zatrudnienia wzrośnie i osiągnie poziom w 2000 roku – 57,1%.

Zmiany w strukturze zatrudnienia według charakteru wykonywanych czynności. Zróżnicowane kierunki zmian liczby zatrudnionych według charakteru wykonywanych czynności miały wpływ na przeobrażenia w strukturze zatrudnienia. W analizowanym okresie wyższą dynamikę spadku wykazali zatrudnieni na stanowiskach nierobotniczych, co miało istotny wpływ na zwiększenie udziału zatrudnionych na stanowiskach robotniczych w zatrudnieniu ogółem (wzrost z 79,8% w 1989 r. do 80,5% w 1995 i przewidywane dalsze zwiększenie do roku 2000 do 81,2%).

Zdecydowanie głębsze przeobrażenia zaszły w strukturze zatrudnienia w poszczególnych grupach zatrudnionych według charakteru wykonywanej pracy (tabela 7). Mianowicie w grupie zatrudnionych na stanowiskach robotniczych w około 75% ankietowanych przedsiębiorstwach zmniejszył się udział robotników pośrednio produkcyjnych w granicach 2-6%, co miało wpływ na zwiększenie udziału robotników bezpośrednio produkcyjnych. Z prognoz przedsiębiorstw na lata 1998-2000 wynika dalsze umocnienie w strukturze zatrudnienia robotników bezpośrednio produkcyjnych.

W grupie zatrudnionych na stanowiskach nierobotniczych w niemal wszystkich analizowanych przedsiębiorstwach w badanym okresie odnotowano spadek udziału w za- trudnieniu ogółem pracowników technicznych (w granicach 5-10%) oraz pracowników administracyjno-gospodarczych.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>